Domov | Sviatosti

Sviatosť Eucharistie - Az Eucharistia szentsége

Sviatosť Eucharistie - Az Eucharistia szentsége

Príprava na prvé sväté prijímanie v našej farnosti začala v septembri 2011 na začiatku školského roku a prebieha v škole na vyučovaní náboženstva, ale hlavne na farských katechézach, ktoré sú každý piatok hodinu pred svätou omšou v zime o 17,00 v lete o 18,00. Po stretnutiach je svätá omša za účasti prvoprijímajúcich deti (účasť na svätej omši nutná, pre rodičov odporúčaná)

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti Eliášovce sa bude sláviť 3. júna 2012 o 9,30 hodine.

SVIATOSŤ EUCHARISTIE podľa Katechizmu Katolíckej cirkci (KKC)

1322 Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života.(1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. 

1323 „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (1402

zobraziť celéI. Eucharistia – prameň a vrchol života Cirkvi 

zobraziť celéII. Ako sa volá táto sviatosť? 

zobraziť celéIII. Eucharistia v ekonómii spásy 

zobraziť celéIV. Liturgické slávenie Eucharistie 

zobraziť celéV. Sviatostná obeta: vzdávanie vďaky, pamiatka, prítomnosť 

zobraziť celéVI. Veľkonočná hostina 

zobraziť celéVII. Eucharistia – „závdavok budúcej slávy“ 

zobraziť celéZhrnutie 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
3. cikkely AZ EUCHARISZTIA SZENTSÉGE