Domov | Sviatosti

Sviatosť kňazstva

SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)

1536 Posvätný stav (Ordo) je sviatosť,(860) vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát). 
[O ustanovení a poslaní apoštolskej služby zo strany Krista pozri č. 874-896. Tu sa hovorí len o sviatostnom spôsobe, ktorým sa táto služba prenáša.] 

zobraziť celéI. Prečo názov „sviatosť posvätného stavu“ (sacramentum Ordinis)? 

zobraziť celéII. Sviatosť posvätného stavu v ekonómii spásy 

zobraziť celéIII. Tri stupne sviatosti posvätného stavu 

zobraziť celéIV. Slávenie tejto sviatosti 

zobraziť celéV. Kto môže udeľovať túto sviatosť? 

zobraziť celéVI. Kto môže prijať túto sviatosť? 

zobraziť celéVII. Účinky sviatosti posvätného stavu 

zobraziť celéZhrnutie 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
6. cikkely AZ EGYHÁZI REND SZENTSÉGE