Domov | Sviatosti

Sviatosť krstu - A keresztség szentsége

Krst vybavujú rodičia alebo zákonný zástupca dieťaťa. Na faru si so sebou prineste aj rodný list dieťaťa, aby sme mohli vypísať krstný lístok. Okrem údajov, ktoré nájdeme v rodnom liste, od Vás ešte budeme potrebovať nasledovné: 

Náboženstvo otca

Náboženstvo matky

Boli rodičia sobášení v katolíckom kostole? Ak áno, kedy a kde?

Veľmi dôležitou vecou je výber krstného rodiča.

Tu sú podmienky, ktoré musí spĺňať ten, kto chce byť krstným rodičom podľa cirkevného práva:
Kán. 874 - § 1.

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku; 

3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; 

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca. 

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. 

Ďalšie potrebné veci ku krstu dieťaťa:
košieľka, sviečka, údaje krstných rodičov (krstný list, príp. sobášny list), poučenie (jedno asi hodinové stretnutie s kňazom, ktoré si treba vopred dohodnúť pri spisovaní krstného lístka v týždni, kedy sa uskutoční krst vo večerných hodinách, alebo podľa dohody).

SVIATOSŤ KRSTU podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)

1213 Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ 

zobraziť celéI. Ako sa volá táto sviatosť? 

zobraziť celéII. Krst v ekonómii spásy 

zobraziť celéIII. Ako sa slávi sviatosť krstu? 

zobraziť celéIV. Kto môže prijať krst? 

zobraziť celéV. Kto môže krstiť? 

zobraziť celéVI. Nevyhnutná potreba krstu 

zobraziť celéVII. Krstná milosť 

zobraziť celéZhrnutie 

 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
1. cikkely - A KERESZTSÉG SZENTSÉGE