Domov | Sviatosti

Sviatosť manželstva - A házasság szentsége


O úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej tri mesiace vopred (nie keď už je všetko ostatné vybavené!).

Po dohodnutí dátumu na fare treba ísť na matriku Obecného úradu v Novom Živote v úradných hodinách. Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list. Tam vypíšete „Žiadosť o uzavretie manželstva“. V prípade, že uzatvárate manželstvo s cudzím štátnym príslušníkom, Vaša žiadosť musí byť podaná na matrike najmenej dva týždne pred termínom sobáša.

Okrem toho spíšeme sobášnu zápisnicu na farskom úrade.  Na zapísanie zápisnice sú potrební obidvaja snúbenci (sobáš nevybavujú rodičia snúbencov alebo stará mama!!!) V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v okamihu sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ste boli pokrstení v Eliášovciach, krstný list nepotrebujete. Okrem krstného listu si prineste svoj občiansky preukaz alebo rodný list (kvôli rodnému číslu).

Je dobré si dopredu pripraviť tieto informácie do sobášnej zápisnice:

Meno ženícha
Rodné číslo
Adresa
Telefón

Meno nevesty
Rodné číslo
Adresa
Telefón

Dátum a hodina sobáša
Želáte si ohlášky?

Svedok ženícha (meno a priezvisko)
Zamestnanie
Adresa
Rodné číslo

Svedok nevesty (meno a priezvisko)
Zamestnanie
Adresa
Rodné číslo

Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Novom Živote, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. Ak to bude potrebné, tlačivo na licenciu Vám poskytneme na farskom úrade. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.

Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).

    V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na pripustenie k svätému prijímaniu. Birmovka nie je podmienkou k sobášu. 

    Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad. Preto priveďte so sebou aj dvoch svedkov (nemusia to byť tí istí ako budú na sobáši) starších ako 18 rokov, ktorí podpíšu Vašu žiadosť. 

    Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí xerokópia, netreba ju overovať notárom). Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE. 

    Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov. 

Snúbenci potom majú absolvovať 3 stretnutia, na ktorých sa preberie a vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Táto predmanželská náuka býva na farskom úrade v dohodnutom termíne väčšinou vo večerných hodinách podľa dohody. Okrem toho je potrebné absolvovať jedno stretnutie v evanjelizačnom centre Quo Vadis, Hurbanovo nám. 3, Bratislava posledný štvrtok v mesiaci, 17.00 hod. na tému „Úcta k životu a zodpovedné rodičovstvo“.


SVIATOSŤ MANŽELSTVA podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)

1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ 

zobraziť celéI. Manželstvo v Božom pláne 

zobraziť celéII. Slávenie sviatosti manželstva 

zobraziť celéIII. Manželský súhlas 

zobraziť celéIV. Účinky sviatosti manželstva 

zobraziť celéV. Dobrá a požiadavky manželskej lásky 

zobraziť celéVI. Domáca cirkev 

zobraziť celéZhrnutie 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
7. cikkely - A HÁZASSÁG SZENTSÉGE